logo

Verkoopsvoorwaarden

Algemene voorwaarden

Elke klant wordt geacht onze algemene verkoop-en betalingsvoorwaarden te kennen en deze te aanvaarden. Zelfs indien de aankoopvoorwaarden van toepassing zijn, tenzij er vooraf schriftelijk anders werd overeengekomen.

Vennootschapsgegevens

EL.G.B. West-Vlaanderen BVBA
Pathoekeweg 9 / K010
8000 Brugge
België
050 33 34 32
brugge@elgb.be
BTW-nummer: BE0405110897

Producten

Wij bieden aan: witgoed, verlichting, lampen, pompen, boilers, kabels, allerhande elektische installatiematerialen.

Bestellingen

Orders worden onder voorbehoud aangenomen en naargelang onze mogelijkheden uitgevoerd.
Op aanvraag kan de klant een schriftelijke bevestiging van de bestelling bekomen.
De goederen worden verkocht en als aanvaard beschouwd in onze kantoren en magazijnen, wat ook de plaats, wijze of de voorwaarden van de levering mogen zijn.
Eventuele kosten gemaakt voor verzending zijn ten laste van de klant.
Houd er rekening mee dat de kleuren van producten in foto's op de website soms lichtjes kunnen afwijken van de werkelijke productkleuren.

Prijzen

De prijzen zoals deze online staan vermeld zijn bindend, tenzij er sprake is van overmacht.

Bij de prijzen op onze website staat steeds vermeld of ze inclusief of exclusief BTW zijn. De afrekening van bestellingen gebeurt steeds inclusief BTW tenzij het gaat om een verzending buiten de EU of om klanten met een geldig BTW-nummer buiten België. In deze laatste gevallen is de klant geen BTW verschuldigd.

Leveringstermijnen en vervoer

De leveringstermijnen worden slechts ten zuiver indicatieve titel gegeven. Bij designverlichting kan deze levertermijn oplopen. Indien er reeds meer dan 2 maanden verstreken zijn sedert de bestelling bestaat de mogelijkheid om deze schriftelijk te annuleren. Zakelijke klanten hebben dit recht op annuleren niet.

De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de facturen is voldaan.

Eigendomsvoorbehoud

Wanneer u als klant een bestelling plaatst en ervoor kiest om uw bestelling in onze winkel af te halen, wordt u geacht deze binnen een termijn van 1 maand op te halen. Deze termijn start vanaf het moment dat alle bestelde producten klaarliggen in onze winkel. Wij sturen u een e-mail eens uw bestelling compleet is en klaar voor afhaling.

Wanneer u als klant een bestelling plaatst en ervoor kiest om uw bestelling te laten leveren, verwachten wij een betaling alvorens de bestelling naar u verzonden wordt. Uw bestelling blijft 1 maand gereserveerd in ons magazijn. Deze termijn start vanaf het moment dat alle bestelde producten klaarliggen in onze winkel. Wij sturen u overigens een e-mail eens uw bestelling compleet en klaar voor afhaling is.

Indien u uw bestelling niet komt afhalen of niet betaalt binnen de termijn van 1 maand, behouden wij het recht uw bestelde producten terug in voorraad te nemen alsook de bestelling te annuleren.

Betalingen en terugbetalingen

Betalingen, terugbetalingen en facturatie gebeuren steeds in Euro.

Herroepingsrecht

U kan uw een product binnen de dertig dagen na ontvangst van het product, ruilen of retourneren zonder boete en zonder opgave van motief, volgens het Europese herroepingsrecht. Het vermelden van de reden van retour is dus niet verplicht maar kan wel nuttig zijn voor ons om onze service en aanbod te verbeteren. De verzendingskosten voor het terugsturen zijn steeds ten laste van de klant.

Voordat u een product retour zendt, kan het handig zijn dit eerst even op mail te zetten voor onze klantenservice. U krijgt dan een retourdocument doorgestuurd en zo kan de afhandeling, wanneer de retour aankomt in ons magazijn, sneller plaatsvinden.

Voorwaarden:

Een artikel wordt enkel en alleen retour aanvaard als het voldoet aan al onze retourvoorwaarden. Elke afwijking hiervan kan een weigering van de retour tot gevolg hebben:

  • De producten dienen compleet (inclusief alle accessoires, handleidingen en documentatie) te zijn.
  • Producten dienen onbeschadigd en in de originele (onbeschadigde) verpakking te zitten. Producten mogen geen sporen van gebruik vertonen, ze mogen enkel bekeken worden zoals dit in een fysieke winkel zou gebeuren. Als u de producten toch installeert of in gebruik neemt, betekent dit dat u de producten aanvaardt.
  • De originele verpakking dient zich steeds in minimum één buitenverpakking te bevinden.
  • De originele verpakking mag niet op eender welke manier besmeurd zijn (bijvoorbeeld door labels, stickers, beschadigingen, opschriften, e.d.).
  • Wanneer u uw retourdocument hebt ontvangen, heeft u 14 kalenderdagen de tijd om uw retourzending aan ons te bezorgen.
Uitzonderingen:
  • Het herroepingsrecht geldt niet voor producten op maat gemaakt voor de klant, maatwerk of op producten die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
  • Het herroepingsrecht geldt niet voor artikelen die gebruikt, beschadigd of niet volledig zijn.
  • Het Europese herroepingsrecht geldt niet voor zakelijke klanten (i.e. klanten met een bedrijfsnaam en/of BTW-nummer).

Garantie en waarborg

De garantieperiode is standaard 2 jaar op de verlichtingstoestellen en elektrische materialen (dus niet op de lichtbronnen en batterijen).

Garantie wordt voor zichtbare gebreken uitgesloten vanaf de aanvaarding der goederen in onze magazijnen. De garantie is beperkt tot de vervanging door gelijkwaardige goederen, waarbij eventuele gevolgschade en eventuele kosten zoals transport, verzekering door de koper worden gedragen.

De waarborg vervalt indien de bij de goederen meegedeelde onderhoudsvoorschriften/handleiding niet werden nageleefd, indien er verkeerd gebruik is geweest van het geleverde product of indien de klant zonder onze uitdrukkelijke toestemming veranderingen liet uitvoeren.

De verkoper kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor niet schriftelijke beloften.

De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadiging van toestellen of installaties te wijten aan de weersomstandigheden zoals storm, sneeuw, hagel, waterinsijpeling, blikseminslag, enz..; defecten veroorzaakt door overspanning van het elektriciteitsnet; defecten veroorzaakt door het verkeerd aansluiten van toestellen en bekabeling door de klant; slijtage of defect als gevolg van nalatig onderhoud, oververhitting door gebruik van een te hoge wattage gloeilamp of halogeenlamp; indirecte kosten veroorzaakt door het buitenbedrijf van het defecte artikel.

Conformiteit en garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument, ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer, jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Klachten

Elke klacht dient ons binnen de 3 werkdagen na levering aangetekend te worden verzonden; na deze termijn worden de goederen verondersteld te zijn goedgekeurd. Verpakkingsmaterialen moeten worden behouden voor inspectie. Indien de klant weigert de goederen te ontvangen, zullen deze opgeslagen worden op kosten en risico van de klant, tot volledige betaling.

De consument ontvangt binnen de 5 werkdagen een termijn waarin hij een voorstel tot oplossing van het geschil van de verkoper zal ontvangen.

Betalingsvoorwaarden

Onze facturen zijn betaalbaar vooraf op rekeningnummer of contant bij ophaling.

De niet-betaling van een factuur op haar vervaldag brengt de onmiddellijke opeisbaarheid van alle zelfs nog niet vervallen facturen met zich mee, en laat ons tevens toe alle lopende bestellingen te schorsen of te annuleren.

Elke niet op haar vervaldag betaalde factuur doet van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, conventionele intresten ad 10% per jaar lopen. Een conventionele schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag is tevens opeisbaar. In geval van geschil zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Brugge bevoegd.

Privacybeleid

EL.G.B. West-Vlaanderen BVBA, respecteert de Belgische en Europese wetgeving inzake de bescherming van persoonlijke gegevens en de persoonlijke levenssfeer.

Alle gegevens die verzameld worden op deze website, worden enkel gebruikt ter verbetering van onze service en om u te informeren over onze producten en diensten. Zij worden in geen geval doorgegeven, verkocht of verhuurd aan derden.

Contact

Indien u nog bijkomende vragen zou hebben, contacteer ons dan hier.


EL.G.B. West-Vlaanderen
Pathoekeweg 9 / K010
8000 Brugge

T: 050/33 34 32
E: brugge@elgb.be